Obiekty sportowe

 1. Stadion lekkoatletyczny (oświetlenie, bieżnia tartanowa – 4 tory, bieżnia prosta 100 metrów, bieżnia 400 m, skocznia do skoków w dal, rzutnie, asfaltowy tor łyżwiarski)
 2. Sala gimnastyczna
 3. Siłownia sportowa (atlas 7-stanowiskowy, podesty do podnoszenia ciężarów i inne wyposażenie)
 4. Sauna
 5. Odnowa biologiczna

Zasady udostępniania stadionu:

 1. Osoby które nie są gośćmi Ośrodka Sport Szklarska Poręba mogą korzystać ze stadionu w godzinach od 13-15 i od 18-20 po uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem stadionu tel. +48 795 442 174.
 2. Opłata za wejście na stadion 10 zł od osoby. Z opłaty są zwolnieni Mieszkańcy Szklarskiej Poręby, Dolnego Śląska oraz goście Ośrodka Sport.

REGULAMIN

MIEJSKIEGO STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO

 1. Miejski Stadion Lekkoatletyczny w Szklarskiej Porębie przy ul. Plac Sportowy Nr 5 jest obiektem Miasta Szklarska Poręba, zarządzanym przez Spółkę SPORT Szklarska Poręba.
 2. Przed wejściem na teren obiektu należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz stosować się do jego postanowień.
 3. Za egzekwowanie przestrzegania Regulaminu obiektu odpowiadają dyżurujący pracownicy.
 1. Nieprzestrzeganie porządku publicznego lub przepisów niniejszego Regulaminu przez osoby korzystające z obiektu, może skutkować usunięciem z terenu obiektu.
 2. Obiekt udostępniany jest w szczególności klubom i stowarzyszeniom sportowym do prowadzenia cyklicznych zajęć treningowych oraz szkołom do przeprowadzania zajęć wychowania fizycznego. Osoby indywidualne mogą korzystać z obiektu w godzinach ogólnodostępnych, nie kolidujących z zawodami, imprezami i zajęciami grupowymi.
 3. Mieszkańcy Szklarskiej Poręby korzystają ze Stadionu bezpłatnie.
 4. Zajęcia treningowe odbywają się zgodnie z obowiązującym harmonogramem, na warunkach określonych we wcześniej podpisanej umowie pomiędzy Spółką SPORT Szklarska Poręba, a klubem lub stowarzyszeniem sportowym.
 5. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
 1. wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
 2. wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i innych używek, palenia papierosów oraz innych środków odurzających,
 3. wprowadzania i przebywania zwierząt,
 4. niszczenia urządzeń sportowych, sprzętu i bieżni,
 5. wchodzenia i przechodzenia przez płot,
 6. jazdy na rowerze,
 1. Wejście na stadion jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu obiektu.
 2. Ze stadionu mogą korzystać osoby:
 1. wyłącznie za zgodą i wiedzą obsługi stadionu,
 2. będące uczestnikami grupy, która podpisała umowę na korzystanie ze stadionu.
 1. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie stadionu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 2. Na terenie obiektu obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i bezwzględnego podporządkowania się decyzjom dyżurującego pracownika.
 3. Zajęcia zorganizowane na stadionie mogą odbywać się wyłącznie w obecności instruktorów lub trenerów w terminach zgodnych z harmonogramem rezerwacji.
 4. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania obiektu należy zgłaszać niezwłocznie dyżurującemu pracownikowi.
 5. Za szkody wyrządzone przez małoletniego odpowiada jego opiekun, natomiast za szkody wyrządzone przez osoby korzystające z obiektu w zorganizowanej grupie odpowiedzialność ponosi organizator zajęć.
 6. Za pozostawione rzeczy i przedmioty oraz za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu, Spółka SPORT Szklarska Poręba nie ponosi odpowiedzialności.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Prezes Spółki SPORT Szklarska Poręba